Kompānijas nosaukums
0.00
Reģistrēties

Atgriešanas nosacījumi

Atgriešanas nosacījumi

Preču īpatnības ir norādītas pie katras preces esošā apraksta. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka interneta veikala preču krāsas tonis var neatbilst reālam preču krāsas tonim, Pircēja izmantotā monitora īpašību dēļ.

Preču atgriešana jāveic 14 kalendāro dienu laikā no to piegādes brīža, par to informējot SIA "VIDZEMES PAPĪRS" rakstiskā veidā. Preces atgriešanas un maiņas piegādes/kurjera izmaksas sedz klients. 

Lai atgrieztu preces, sūtiet pieteikumu uz e-pastu pasutijumi@vidzemespapirs.com, kurā ir jānorāda pasūtījuma numurs, preces kods, nosaukums, daudzums un atgriešanas iemesls.

Atgriežot preces, Klientam obligāti ir jāvadās pēc šiem noteikumiem:

1. Atgriežamajai Precei jābūt oriģinālā iepakojumā.

2. Nelietotai.

3. Ar nesabojātu iepakojumu.

4. Atgriežot preci, obligāti ir jāiesniedz arī tās iegādes dokuments.

5. Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Klienta atgriežamās preces, ja nav ievēroti preču atgriešanas noteikumi.

6. Preču atgriešana ir veicama Pārdevēja noteiktajā kārtībā.

7. Klientam ir jāapmaksā preču atgriešanas izmaksas.

8. Par atgrieztu preci nauda atgriežama veicot pārskaitījumu uz maksātāja bankas kontu.

Preču kategorijas, kuru atpakaļ atgriešana Pārdevējam un apmaiņa nav iespējama:

            1. Personīgās higiēnas preces, ja ir atvērts to iepakojums (zobu birste, vienreiz lietojamie materiāli u.c. tml. Preces)

            2. Zeķubikses, ja ir atvērts to iepakojums.

            3. Preces, kas izgatavotas pēc Pircēja specifikācijām vai nepārprotami personalizētas.

Preces defekti:

Klientam ir pienākums sniegt prasību par defektu novēršanu sekojošajos gadījumos: Ja preces defekts nav novēršams un traucē pilnvērtīgai produkta izmantošanai, klientam ir tiesības:

            1. pieprasīt attiecīgās preces apmaiņu pret jaunu šāda veida preci,

            2. izbeigt Pirkuma līgumu un pieprasīt samaksāto naudas līdzekļu atgriešanu.

Ja preces defekts ir novēršams, taču tas pēc kāda laika ir jānovērš atkārtoti, kā rezultāta klients nevar pilnvērtīgi izmantot preci, klientam ir tiesības:

            1. pieprasīt attiecīgās preces apmaiņu pret jaunu šāda veida preci,

            2. izbeigt Pirkuma līgumu un pieprasīt samaksāto naudas līdzekļu atgriešanu.

Preci ar defektu Pārdevējs apņemas apmainīt pret kvalitatīvu (bez defekta).

Ja tiek konstatēts preces defekts, nekavējoties (bet ne vēlāk kā līdz garantijas termiņa beigām) par to jāinformē SIA "VIDZEMES PAPĪRS", nosūtot elektronisko vēstuli uz adresi: pasutijumi@vidzemespapirs.com  Vēstulē jānorāda : Preces nosaukums, kods, pasūtījuma numurs, neliels defekta apraksts un foto, kā arī tālruņa numurs.

Uz Preces defekta pieteikšanas vēstuli Jums atbildēsim 3 darba dienu laikā.

Preču defekta konstatēšana un bojājumu atlīdzināšana notiek vadoties pēc LV normatīvajos aktos noteiktās kārtības.

SIA "VIDZEMES PAPĪRS" pieņem lēmumu par Klienta prasības apstiprināšanu vai noraidīšanu 30 dienu laikā no brīža, kad Klients ir informējis SIA "VIDZEMES PAPĪRS" par preces defektu un SIA "VIDZEMES PAPĪRS" ir saņēmis preci ar defektu no Klienta. Par pieņemto lēmumu SIA "VIDZEMES PAPĪRS" informēs Klientu telefoniski vai nosūtot elektronisko vēstuli.

SIA "VIDZEMES PAPĪRS" nav atbildīgs par preces bojājumiem vai defektiem pret jebkuru trešo pusi, kas iegādājusies preces no SIA "VIDZEMES PAPĪRS" Klienta.

Visas tiesības un pienākumi starp SIA "VIDZEMES PAPĪRS" un Klientu saistībā ar garantiju, ir definēti LV normatīvajos aktos.

 

Klients zaudē tiesības pretendēt uz garantijas pakalpojumiem gadījumos, ja:

1. Klients nevar iesniegt pierādījumu par preces apmaksu un tās piegādi.

2. Klients nevar uzrādīt acīmredzamus preces defektus, preču piegādes brīdī.

3. Preču garantijas termiņš ir beidzies.

4. Mehāniskie produkta bojājumi ir radušies Klienta darbību rezultātā.

5. Prece tika izmantota tam nepiemērotos apstākļos.

6. Prece netika izmantota tam paredzētajā nolūkā.

7. Prece ir bojāta, jo izmantota pretēji dokumentācijai, instrukcijām, tehniskajiem standartiem un drošības noteikumiem.

8. Prece ir bojāta nenovēršamos un / vai neparedzamos apstākļos, vai ūdens postījumu dēļ, uguns postījumu dēļ vai sakarā ar citiem nepārvaramiem force majeure faktoriem.

 

NOSLĒDZOŠIE NOTEIKUMI

SIA "VIDZEMES PAPĪRS" saglabā tiesības apstādināt, papildināt šos Noteikumus un citus ar šiem Noteikumiem saistītus dokumentus. Noteikumu papildinājumi vai koriģējumi stājas spēkā no tās dienas, kad tie tiek ievietoti interneta veikala sistēmā.

Ja Klients nepiekrīt mūsu Noteikumu korekcijai, daļējiem papildinājumiem, Klientam ir tiesības no tiem atteikties, ar noteikumu, ka Klients pazaudē tiesības izmantot interneta veikala pakalpojumus.

Ja Klients, pēc noteikumu redakcijas, turpina izmantot interneta veikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka Klients piekrīt noteikumu redakcijai, daļējām pārmaiņām vai papildinājumiem.

Šie noteikumi sastādīti vadoties pēc LV normatīvajiem tiesību aktiem.

Visas neskaidrības, kas izcēlušās šo Noteikumu dēļ, var tikt risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, konflikti risināmi LV Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Puses tiek atbrīvotas no atbildības, kas noteikta šajos Noteikumos, ja to izpilde nav iespējama dēļ apstākļiem, kurus radījuši nepārvarami spēki.  

Drošības kods